BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023 (TỰ LẬP)
Ngày đăng: 05/05/2023
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 (tự lập) công văn giải trình có liên quan, chi tiết vui lòng theo dõi tại các đường link dưới đây:
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2022 - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Ngày đăng: 31/03/2023
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán) và công văn giải trình có liên quan.
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022 (TỰ LẬP)
Ngày đăng: 30/01/2023
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và công văn giải trình có liên quan.
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2022 (TỰ LẬP)
Ngày đăng: 31/10/2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 và công văn giải trình có liên quan.
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022 - ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Ngày đăng: 29/08/2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và công văn giải trình có liên quan
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022
Ngày đăng: 29/07/2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
chi tiết