BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ngày đăng: 28/10/2019
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - ĐÃ SOÁT XÉT
Ngày đăng: 29/08/2019
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét (bổ sung thêm giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước).
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ngày đăng: 30/07/2019
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2019
Ngày đăng: 26/04/2019
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 và các công văn giải trình có liên quan
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2018 - ĐÃ KIỂM TOÁN (Đăng ngày 10/4/2019)
Ngày đăng: 13/04/2019
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) công bố Báo cáo tài chính năm 2018 và các công văn giải trình có liên quan.
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2018 (ĐĂNG NGÀY 30/01/2019)
Ngày đăng: 13/04/2019
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2018.
chi tiết