BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2018 (ĐĂNG NGÀY 30/01/2019)
Ngày đăng: 13/04/2019
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2018.
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 30 tháng 10 năm 2018)
Ngày đăng: 30/10/2018
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 24 tháng 10 năm 2018)
Ngày đăng: 24/10/2018
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 Công ty Mẹ - Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP.
Sửa đổi bổ sung ngày 30 tháng 10 năm 2018
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (Đăng ngày 31/8/2018)
Ngày đăng: 31/08/2018
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP công bố các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 ...
chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 10 tháng 8 năm 2018)
Ngày đăng: 10/08/2018
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố thông tin:  Báo cáo Tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.
chi tiết