CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Ngày đăng: 31/10/2019
Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông báo thay đổi nhân sự như sau:
chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔNG CÔNG TY VEAM
Ngày đăng: 04/10/2019
Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty.
chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM ÔNG LÊ MINH QUY GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VEAM
Ngày đăng: 01/10/2019
Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông báo thay đổi nhân sự như sau:
chi tiết