CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÃI NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày đăng: 01/07/2019
Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư công bố thông tin về việc Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ NẮM GIỮ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
Ngày đăng: 28/06/2019
Công bố thông tin: Điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
chi tiết