THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Thông báo số 1364/TB-VSD ngày 26/4/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP.

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng cảm ơn./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Nghị quyết Đại hội Cổ đông lần thứ nhất 2017 (15/02/2017)
Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần (27/02/2017)
Thông báo về việc xác nhận chuyển nhượng Cổ phần (09/03/2017)
Thông báo: về việc trở thành Công ty Đại chúng (11/09/2017)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký (11/09/2017)
Quay lại Xem tiếp