Thông báo: về việc trở thành Công ty Đại chúng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tiền thân là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thành lập theo quyết định số 153-HĐBT ngày 12/05/1990.

Thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án chuyển VEAM - công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, VEAM chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 24/01/2017.

Ngày 05/09/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành văn bản số 5972/UBCK-GSĐC thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng của VEAM.

Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, VEAM có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính; Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Công văn chấp thuận hồ sơ công ty Đại chúng của TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
T
hông tin tóm tắt của Công ty Đại chúng
 
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp