Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
- Khoản 2, Điều 15: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thêm các quyền sau đây" chỉnh sửa thành: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thêm các quyền sau đây".
- Mục a, Khoản 3, Điều 35: "Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên" chỉnh sửa thành: "Từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên".
- Mục a, Khoản 5, Điều 50: "Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên" chỉnh sửa thành: "Từ 5% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên". 
  1. Chỉnh sửa dự thảo Điều lệ  - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP:
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP.
  3. Tài liệu tổng hợp ĐHCĐ 2017 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018) (19/06/2018)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018) (02/07/2018)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/2019)
Xem tiếp