THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thông báo điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau
 
1. Thời gian đã thông báo: Ngày 31/5/2019.
    Thời gian điều chỉnh lại: Ngày 30/6/2019.

2. Lý do điều chỉnh thời gian họp: Để có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền) và hồ sơ liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/6/2019

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.
 
Ban tổ chức Đại hội xin thông báo và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nêu trên./.
 
Trân trọng cảm ơn!
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)
Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (16/01/2017)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018) (19/06/2018)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018) (02/07/2018)
Xem tiếp