TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tài liệu liên quan, xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết:
 
I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:
 
 
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:
 
       11. Phiếu biểu quyết
 
III. Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị:
 
 
IV. Dự thảo Biên bản, nghị quyết:
       
 
Trân trọng !
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)
Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (16/01/2017)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018) (19/06/2018)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018) (02/07/2018)
Xem tiếp