NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Hội đổng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã ban hành nghị quyết số 40/NQ-HĐQT về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

     1. Thời gian tổ chức họp: ngày 25/6/2021

     2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 28/5/2021.
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)
Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (16/01/2017)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018) (19/06/2018)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018) (02/07/2018)
Xem tiếp