ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
     
Kính gửi Quý Cổ đông,

Quý cổ đông vui lòng click vào đường link hoặc hình bên dưới tham dự họp ĐHĐCĐ và thay đổi mật khẩu nhằm bảo mật thông tin.

Quý đại biểu tham dự trực tuyến vui lòng xem tại đây.


      HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

     Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) xin gửi tới Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:
 
     1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
     Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website https://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong Thư mời họp của Quý Cổ đông.
     Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở kể từ 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2021 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM.

     2. Đổi mật khẩu
     VEAM khuyến nghị Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập (tối thiểu) bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

     3. Xác nhận tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội
     Sau khi đăng nhập, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền nhấn vào mục “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” 

 
     Hoặc
     Trong mục Biểu quyết lần thứ 1, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền tích chọn ô “Tán thành” nội dung “Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VEAM” và nhấn nút "Biểu quyết" để xác nhận tư cách tham dự họp Đại hội.
 

     4. Biểu quyết
     Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM, ngoài việc biểu quyết lần thứ 1 để xác nhận tư cách tham dự họp, Đại hội có 04 (bốn) lần biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Cổ đông và công bố trên website của VEAM. Cụ thể như sau:
 

 
 

     Với các nội dung biểu quyết, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền tích chọn vào 1 trong 3 ô: "tán thành", "không tán thành" hoặc "không có ý kiến", sau đó Quý vị nhấn nút “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý vị. 
     Lưu ý: Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

     5. Thảo luận
     Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại hòm thư “Hỗ trợ trực tuyến” tại góc phải, phía dưới cùng màn hình.
 

     6. Các tính năng khác bao gồm
     a) Tính năng livestream: Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có thể theo dõi diễn biến tình hình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM tại tab Livestream.
     b) Liên hệ: Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần trợ giúp kỹ thuật, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin tại tab Liên hệ.
Trân trọng./.
 
 

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)
Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (16/01/2017)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018) (19/06/2018)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018) (02/07/2018)
Xem tiếp