CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VEAM)
(Quy định tại Điều 28 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014)
a. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
c. Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Tổng công ty và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách:
- Nghiên cứu tham gia với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đề xuất với công đoàn cấp trên về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của Tổng công ty , gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong Tổng công ty VEAM.
- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động tại Tổng công ty, tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.
- Đại diện cho đoàn v