CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VEAM)
(Quy định tại Điều 28 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014)
a. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
c. Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Tổng công ty và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách:
- Nghiên cứu tham gia với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đề xuất với công đoàn cấp trên về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của Tổng công ty , gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong Tổng công ty VEAM.
- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động tại Tổng công ty, tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.
- Đại diện cho đoàn viên và CNVCLĐ th­­ương l­­ượng ký thoả ­­ước lao động tập thể với  tổ chức đại diện ng­ười sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; tham gia các hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ; kiến nghị với cơ quan nhà nước bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích người lao động.
- Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên môn, đoàn thể khác hướng dẫn, tổ chức các hình thức thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện của đơn vị.
d. Nghiên cứu đề xuất với công đoàn cấp trên về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống công đoàn Tổng công ty; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo quy định của tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quyết định thành lập hoặc giải theer các công đoàn cơ sở trực thuộc.
đ. Hướng dẫn chỉ đạo cơ quan văn phòng công đoàn Tổng công ty và công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Nghiên cứu, cụ thể hoá triển khai các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên và Ban thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn Tổng công ty, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.
- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị người lao động; xây dựng, thương lượng và ký thoả ước lao động tập thể; đối thoại tại nơi làm việc
- Tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nâng cao trình độ nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ trong Tổng công ty. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Doanh nghiệp.
- Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
- Tổ chức, duy trì Hội thảo công đoàn FDI trực thuộc công đoàn Tổng công ty hàng năm nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội, quĩ xã hội và công tác từ thiện nhân đạo, chăm sóc, giáo dục trẻ em, khuyến học, ủng hộ đồng bào bão lụt và xây dựng nhà tình nghĩa...
e. Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn ngành địa phương thực hiện các nội dung: Chế độ, chính sách lao động ngành; tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành; phương hướng nhiệm vụ phát triển ngành; thành lập công đoàn trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh cùng ngành; tham gia thành lập hoặc giải thể công đoàn ngành địa phương (nếu có).
f. Chủ động phối hợp với các liên đoàn lao động địa phương, thực hiện  quy chế phối hợp đã ký kết giữa công đoàn Công Thương và Liên đoàn lao động các địa phương hướng dẫn các công đoàn cơ sở trong tổng công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
g. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của tổ chức công đoàn.