NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày đăng: 23/04/2019
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam -CTCP công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
chi tiết
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018)
Ngày đăng: 02/07/2018
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam -CTCP công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
chi tiết
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018)
Ngày đăng: 19/06/2018
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau
 
chi tiết
Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Ngày đăng: 16/01/2017
- Chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP: Khoản 2, Điều 15; Mục a, Khoản 3, Điều 35; Mục a, Khoản 5, Điều 50. Các tài liệu tương ứng liên quan.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 11/01/2017
Trân trọng kính mời các quí cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 18 tháng 1 năm 2017.
chi tiết
Tài liệu Đại hội Cổ đông lần thứ nhất - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Ngày đăng: 15/09/2016
Các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần đầu của CTCP - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM - I/2017
chi tiết