CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông,
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi tới Quý Cổ đông thông tin cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
 
Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (20/05/2019)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày 30.06.2019) (20/06/2019)
Quay lại Xem tiếp