TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày 30.06.2019)
 
Tài liệu họp Đại hội cổ đông, xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết:
 
I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:
 
 
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:
 
 
III. Tài liệu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 
 
IV. Dự thảo Biên bản, nghị quyết:
       
 
Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (20/05/2019)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (28/06/2019)
Quay lại Xem tiếp