TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018)
Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:
 
I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
 
 
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:
 
 
III. Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị:
 
 
IV. Dự thảo Biên bản, nghị quyết:
 
Trân trọng !
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (20/05/2019)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/05/2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày 30.06.2019) (20/06/2019)
BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (28/06/2019)
Quay lại Xem tiếp