TRA CỨU VĂN BẢN/VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 19/KH-CĐVEAM

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023.
 
16/03/2023 Xem online
2 20/KH-CĐVEAM

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023
 
16/03/2023 Xem online
3 31/CĐVEAM-CSPL

Báo cáo TNLĐ năm 2022 và hỗ trợ ĐVCĐ,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng Công nhân năm 2023.
 
10/04/2023 Xem online
4 40/HD-CĐVEAM

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm Chương " Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2023. 
 
12/04/2023
5 35/CĐVEAM-TG Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động trọng tâm và truyền thông trong "Tháng Công nhân" năm 2023 12/04/2023 Xem Online
         Trở lại