TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ "ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG". (Đăng ngày 06/7/2018)

Điều lệ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2018
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Điều lệ, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ Lần thứ nhất TCT VEAM (15/02/2017)
Quy chế quản lý cổ đông (09/03/2017)
Quy chế Công bố thông tin (22/09/2017)
THÔNG BÁO: BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT (ĐĂNG NGÀY 18/4/2018) (18/04/2018)
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ "QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ". (Đăng ngày 06/7/2018) (06/07/2018)
Xem tiếp