Điều lệ, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ Lần thứ nhất TCT VEAM

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 18/1/2017. 
 

- Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, chi tiết xem tại đây.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, chi tiết xem tại đây.

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, Ngày 8 tháng 2 năm 2017.


Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Quy chế quản lý cổ đông (09/03/2017)
Quy chế Công bố thông tin (22/09/2017)
THÔNG BÁO: BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT (ĐĂNG NGÀY 18/4/2018) (18/04/2018)
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ "ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG". (Đăng ngày 06/7/2018) (06/07/2018)
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ "QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ". (Đăng ngày 06/7/2018) (06/07/2018)
Xem tiếp