TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ BẢN SỬA ĐỔI "QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY"

Kính gửi: Quý cổ đông
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt nam - CTCP (VEAM) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản sửa đổi "QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY" của VEAM đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 29/6/2020
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Điều lệ, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ Lần thứ nhất TCT VEAM (15/02/2017)
Quy chế quản lý cổ đông (09/03/2017)
Quy chế Công bố thông tin (22/09/2017)
THÔNG BÁO: BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT (ĐĂNG NGÀY 18/4/2018) (18/04/2018)
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP CÔNG BỐ "ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG". (Đăng ngày 06/7/2018) (06/07/2018)
Xem tiếp