THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Ngày 17/8/2022, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã ký hợp đồng kiểm toán số 225/2022/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo!
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp