THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (đăng ngày 06/06/2018)

- Văn bản số 9182/VSD-ĐK ngày 04/6/2018 về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018 (ngày ĐKCC 09/04/2018) - mã chứng khoán VEA;

       Vui lòng xem văn bản tại đây
 
- Thông báo số 1976/TB-VSD ngày 04/06/2018 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

       Vui lòng xem thông báo tại đây.

Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp