THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ)
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi nhân sự VEAM như sau:
 
MIỄN NHIỆM
 
   - Ông: Lê Hữu Phúc;
 
   - Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị VEAM;
 
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2023.
 
BỔ NHIỆM
 
   - Bà: Lê Minh Phương;
 
   - Đảm nhận chức vụ: Chánh Văn phòng HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị;
 
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2023.
 
Chi tiết công bố thông tin vui lòng xem tại đây.
 
Bản cung cấp thông tin người nội bộ của Bà Lê Minh Phương xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp