Thông báo về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Hà (đăng ngày 01/4/2019)
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà.
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây./.
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp