CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM ÔNG LÊ MINH QUY GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VEAM

Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông báo thay đổi nhân sự như sau:
 
Ngày 30/9/2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Minh Quy giữ chức Phó tổng giám đốc VEAM kể từ ngày 01/10/2019, chi tiết như sau:

 
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp