BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (Đăng ngày 31/8/2018)
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP công bố các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018
 
1. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
   Vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
2. Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét, Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
   Vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
Trân trọng cảm ơn./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 23 tháng 01 năm 2017 (14/09/2017)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TỪ NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2017 ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2017 (14/12/2017)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II VÀ QUÝ III NĂM 2017 (Bản cập nhật số liệu) (Ngày 10 tháng 1 năm 2018) (10/01/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2017 (Ngày 13 tháng 3 năm 2018) (13/03/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2017 - ĐÃ KIỂM TOÁN (Đăng ngày 30 tháng 3 năm 2018) (30/03/2018)
Xem tiếp