BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÔNG CÔNG TY VEAM-CTCP NHIỆM KỲ 2018-2023
BAN CHẤP HÀNH 
 CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VEAM -CTCP (2018-2023)
1-   Đồng chí : Mai Mạnh Dũng
2-   Đồng chí : Nguyễn Thị Huệ
3-   Đồng chí:  Phạm Đình Toàn
4-   Đồng chí : Lý Kiều Anh
5-   Đồng chí: Trần Quân Anh
6-   Đồng chí: Trần Hoài Nam
7-   Đồng chí: Nguyễn Quốc Thành
8-   Đồng chí: Hồ Mạnh Tuấn
9-   Đồng chí: Bùi Quang Bảy
10- Đồng chí: Phương Tấn Bình
11- Đồng chí: Đào Ngọc Bộ
12- Đồng chí: Phạm Văn Chanh
13- Đồng chí: Đinh Qúy Côn
14- Đồng chí: Phạm Minh Cường
15- Đồng chí: Hoàng Mai Hạnh
16- Đồng chí: Lê Trọng Hiếu
17- Đồng chí: Trần Quang Huy
18- Đồng chí: Lê Thanh Hương
19- Đồng chí: Nguyễn Phương Lan
20- Đồng chí: Phan Đức Liên
21- Đồng chí: Bùi Văn Nhiên
22- Đồng chí: Đoàn Tùng Phong
23- Đồng chí: Nguyễn Văn Quang
24- Đồng chí: Trần Văn Tâm
25- Đồng chí: Trần Văn Thái
26- Đồng chí: Nguyễn Văn Thực
27- Đồng chí: Phạm Thu Trang
Ban chấp hành Công đoàn VEAM - CTCP Nhiệm kỳ 2018-2023

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Ban chấp hành công đoàn VEAM khóa IV Nhiệm kỳ 2013-2018 (27/06/2017)
Tổ chức Công đoàn Tổng Công ty VEAM (30/09/2011)