CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 30 tháng 10 năm 2018)
Date: 30/10/2018
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018
more
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 24 tháng 10 năm 2018)
Date: 24/10/2018
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 Công ty Mẹ - Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP.
Sửa đổi bổ sung ngày 30 tháng 10 năm 2018
more
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT (Đăng ngày 31/8/2018)
Date: 31/08/2018
Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt nam - CTCP công bố các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 ...
more
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Đăng ngày 10 tháng 8 năm 2018)
Date: 10/08/2018
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố thông tin:  Báo cáo Tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.
more
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2018 (Đăng ngày 28 tháng 5 năm 2018)
Date: 28/05/2018
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - Năm 2018 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

more