VIỆN CÔNG NGHỆ
RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR MACHINERY
Địa chỉ: 25 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3776 3322 
Fax:+84 24 3835 9235   
Website: http://viencongnghe.com