CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
MATERIAL AND COMPLETE EQUIPMENT EXPORT-IMPORT CORPORATION
Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội
Điện Thoại: +84 24 3756 4341          
Fax: +84 24 3756 4416   
Website: http://matexim.com.vn