CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1
PRECISION EQIUPMENT NO.1 JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Lô CN - B7, KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ – Hà Nội
Điện Thoại: +84 24 6326 7552          
Fax: +84 24 6326 7552