CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA
Coloa Mechanical Joint Stock Company
Địa chỉ: Tổ 34, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 84 - 24 - 38832394, 38832556, 38822250
Fax:  84 - 24 - 388 32 556